messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก language ร้องเรียนออนไลน์ public e-service contact_phone ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบล
จันทึก
อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปี 2567
บุคลากรภายใน
นายโยธิน พฤกษพิทักษ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก
โทรศัพท์ : 089-2811714
นายโยธิน พฤกษพิทักษ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก
โทรศัพท์ : 089-2811714
ประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
camera_alt ภาพกิจกรรม
folder ประกาศ / หนังสือราชการต่าง ๆ
folder งานกิจการสภา
folder งานส่งเสริม การศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม
folder การลดใช้พลังงานและติดตามผล
folder การประเมินประสิทธิภาพ LPA
folder สภาเด็กและเยาวชนตำบลจันทึก
folder ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน อบต.จันทึก
folder กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.จันทึก
folder ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.จันทึก
folder การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ITA
folder การดำเนินการตามมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา
folder การบริหารจัดการความเสี่ยง
folder การควบคุมภายใน
folder การตรวจสอบภายใน
folder การประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของ อบต.จันทึก

สถิติ sitemap
วันนี้ 90
เดือนนี้2,238
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)51,787
ทั้งหมด 156,419

info นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
ประกาศเจตนารมณ์ No GIFT POLICY 2567


ขอความร่วมมือผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (ผู้มารับบริการหรือมาติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐ) สแกน QR Code ตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา


image ป้ายประชาสัมพันธ์
อัตราการจัดเก็บภาษีป้าย
อัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ประชาสัมพันธ์กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ประกาศการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขอสำเนาหรือขอสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้อง
 
camera_alt ภาพกิจกรรม
ดำเนินการซ่อมแซมหลังคาบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายจากลมพายุ และมอบเงินช่วยเหลือให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัย[23 เมษายน 2567]
ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) ครั้งที่ 2/2567[23 เมษายน 2567]
การรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกราต์ ประจำปี 2567[18 เมษายน 2567]
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้าร่วมอบรมซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่และสารเคมีรั่วไหล ณ โรงพยาบาลปากช่องนานา ระหว่างวันที่ 1 - 2 เมษายน 2567[3 เมษายน 2567]
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
การขึ้นทะเบียนบัญชีผู้สอบคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview123

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง e-GP
งานเจาะบ่อบาดาล บ้านซับไม้ล้มเหนือ หมู่ที่ 17 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2567 | โดย : Egp | เปิดอ่าน : pageview
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล
cast ผู้บริหารองค์กร
นายสมปอง รอดตุ่น
นายก อบต.จันทึก
โทรศัพท์ : 081-7607008
นายสมปอง รอดตุ่น
นายก อบต.จันทึก
โทรศัพท์ : 081-7607008
นางชโลทร อินโชติ
รองนายก อบต.จันทึก
โทรศัพท์ : 087-9665131
นางชโลทร อินโชติ
รองนายก อบต.จันทึก
โทรศัพท์ : 087-9665131
นายเอกสิทธิ์ อาจหาญ
รองนายก อบต.จันทึก
โทรศัพท์ : 091-8286520
นายเอกสิทธิ์ อาจหาญ
รองนายก อบต.จันทึก
โทรศัพท์ : 091-8286520
นายเสวก ทวีคูณ
เลขานายก อบต.จันทึก
โทรศัพท์ : 081-9669025
นายเสวก ทวีคูณ
เลขานายก อบต.จันทึก
โทรศัพท์ : 081-9669025
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ

public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
สน.บถ.
17/05/2567
17/05/2567
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กพส.
17/05/2567
17/05/2567
การปรับปรุงข้อมูลแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
กพส.
17/05/2567
17/05/2567
แนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน ที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล)
กศ.
17/05/2567
17/05/2567
ประชาสัมพันธ์การแข่งขันเขียนเรียงความ ในหัวข้อวันลดขยะเหลือศูนย์ (Waste Fiction Competition)
[เอกสารแนบ]
กศ.
17/05/2567
17/05/2567
โครงการเปิดเทอมสร้างสุข ให้ความรักก่อนให้ความรู้
[เอกสารแนบ]
กพส.
17/05/2567
17/05/2567
การเปลี่ยนแปลงการเปิดรับคำขออาสาสมัครเยาวชนเกาหลี ประจำปี 2567 (KOICA Project Volunteer)

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ