messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก language ร้องเรียนออนไลน์ public e-service contact_phone ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบล
จันทึก
อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
folder การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
อบรมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและการทำงานร่วมกันในองค์กรขององค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34
กิจกรรมทำความสะอาดวัด 3 ธันวา 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
แบบฟอร์มรายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41
ประกาศ อบต.จันทึก เรื่อง การนำผลการประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรมไปใช้ประกอบการพิจารณาตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37
กิจกรรมจิตอาสา Big Cleaning Day 27 พ.ค.65 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36
อบรมด้านคุณธรรมจริยธรรมและการทำงานร่วมกันในองค์กร ปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34
1 - 6 (ทั้งหมด 6 รายการ) 1