messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก language ร้องเรียนออนไลน์ public e-service contact_phone ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบล
จันทึก
อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
account_box กองคลัง
นางสาวพรรณี มาลา
ผู้อำนวยการกองคลัง นักบริหารงานการคลัง
โทรศัพท์ : 090-2470189
นางสาวศรัณภัสร์ ฤทธิโชติ
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
โทรศัพท์ : 062-9392290
นางพิมผกา อุปถัมภ์
นักวิชาการคลัง ชำนาญการ
โทรศัพท์ : 088-7772877
นางจิตตานันท์ มลิทอง
นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ
โทรศัพท์ : 093-2651479
นางปาณิสรา สนิมกลาง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ชำนาญงาน
โทรศัพท์ : 0925584215
นางดวงพร จินตนาสุนทรศิริ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ชำนาญงาน
โทรศัพท์ : 081-9979263
นางสาวหทัยชนก เนียมประเสริฐ
ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ
โทรศัพท์ : 098-6324595
นางสาวจิราพร ขาพรมราช
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทรศัพท์ : 063-7539714
นางสาวธัญญารัตน์ แมนพ่วง
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทรศัพท์ : 098-1160768
นางสาวธัญญารัตน์ หมวกสันเทียะ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทรศัพท์ : 098-6510131
นายนนทเขตต์ รอดตุ่น
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทรศัพท์ : 093-0731402
นายวชิรวิทย์ ชื่นฤดี
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทรศัพท์ : 0623701367
นายบุญฤทธิ์ ประโรกิจจักร
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทรศัพท์ : 0825053903