messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก language ร้องเรียนออนไลน์ public e-service contact_phone ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบล
จันทึก
อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
account_box ข้าราชการประจำ
นายสุทน สวนฉิมพลี
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป นักบริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ : 062-9363656
นายพิชัย ใจแก้วศิริ
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
โทรศัพท์ : 065-3958363
นางแสงจันทร์ บัวชา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
โทรศัพท์ : 089-8475695
นายยุทธ ฉวีวัฒน์
นิติกร ชำนาญการ
โทรศัพท์ : 081-7605638
นายณัฏฐ์ภิภพ ดาวเรือง
นักวิชาการเกษตร ชำนาญการ
โทรศัพท์ : 085-6116780
นางสาวอภัสราภรณ์ พิพัฒน์พงษ์
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
โทรศัพท์ : 081-7262992
นางพิมผกา อุปถัมภ์
นักวิชาการคลัง ชำนาญการ
โทรศัพท์ : 088-7772877
นางจิตตานันท์ มลิทอง
นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ
โทรศัพท์ : 093-2651479
นางปาณิสรา สนิมกลาง
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
โทรศัพท์ : 092-5584215
นายจักรินทร์ เภสัชชา
นายช่างโยธา อาวุโส
โทรศัพท์ : 081-5472830
นางดวงพร จินตนาสุนทรศิริ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ชำนาญงาน
โทรศัพท์ : 0819979263
นางสาววัชรากุล สถิตชัย
นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการ
โทรศัพท์ : 086-2561211
นางสาวศรัณภัสร์ ฤทธิโชติ
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
โทรศัพท์ : 0629392290
นางสาวอัญพัชญ์ พงศ์ภิรโรจน์
นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : 084-1988961