messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก language ร้องเรียนออนไลน์ public e-service contact_phone ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบล
จันทึก
อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
account_box กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นายโยธิน พฤกษพิทักษ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทรศัพท์ : 089-2811714
นางสาวอริษา พรมสร้อย
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
โทรศัพท์ : 084-4755472
นางสาวพาขวัญ ฉัตรเงิน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
โทรศัพท์ : 0625839654
นางสาวปัทมาพร การชาตรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทรศัพท์ : 0980120542
นางสาวเบญญาภา แย้มยิ้ม
ผู้ดูแลเด็ก ทักษะ 5 ปี
โทรศัพท์ : 080-1737185
นางตระกูล แสนทิ
ผู้ดูแลเด็ก ทักษะ 5 ปี
โทรศัพท์ : 089-9640044
นางสาวรุ่งนภา พอยัน
ผู้ดูแลเด็ก
โทรศัพท์ : 085-7998812
นางสาวสายฝน คนชื่อ
ผู้ดูแลเด็ก
โทรศัพท์ : 087-9626550
นางสาวมาริษา ศรีเกษม
ผู้ดูแลเด็ก
โทรศัพท์ : 085-4954975
นางสาวทัศสุรีย์ สุวรรณชัย
ผู้ดูแลเด็ก
โทรศัพท์ : 083-4652997
นางสาวกนกวรรณ พิมพ์รัมย์
ผู้ดูแลเด็ก
โทรศัพท์ : 082-1284430
นางสาวภารัตน์ ชินสีห์
ผู้ดูแลเด็ก
โทรศัพท์ : 083-3475915
นางนัฐชญา ขอเหล็กกลาง
ผู้ดูแลเด็ก
โทรศัพท์ : 0912889074
นางสาวปานทิพย์ มุ่งปั่นกลาง
พนักงานจ้างเหมาบริการ (ผู้ดูแลเด็ก)
นางสาวพัชรีวรรณ เสือเลี้ยง
พนักงานจ้างเหมาบริการ (ผู้ดูแลเด็ก)
นางสาวสุปราณี เที่ยงตรง
พนักงานจ้างเหมาบริการ (ผู้ดูแลเด็ก)
นายอรรถพล การชนี
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทรศัพท์ : 061-2345047
นางสาวอรทัย อภัยนอก
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทรศัพท์ : 0910462722