องค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก language ร้องเรียนออนไลน์ public e-service contact_phone ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน chat แบบสอบถามสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

องค์การบริหารส่วนตำบล
จันทึก
อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
คู่มือการปฏิบัติงาน
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที 2) พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2566 | เปิดอ่าน : 1
แนวทางการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2566 | เปิดอ่าน : 4
แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2566 | เปิดอ่าน : 5
หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก กรณีผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวเข้ารับบริการสุขภาพปฐมภูมิตามพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ.2562
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2566 | เปิดอ่าน : 4
กฎกระทรวง กำหนดฐานรากของอาคารและพื้นดินที่รองรับอาคาร พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2566 | เปิดอ่าน : 5
กฎกระทรวงกำหนดลักษณะและระบบความปลอดภัยของอาคารที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2566 | เปิดอ่าน : 7
กฎกระทรวงกำหนดวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างอาคารประเภทควบคุมการใช้ พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2566 | เปิดอ่าน : 5
กฎกระทวง กำหนดการออกแบบโครงสร้างอาคารและลักษณะและคุณสมบัติของวัสดุที่ใช้ในงานโครงสร้างอาคาร พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2566 | เปิดอ่าน : 6
ประกาศการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
เผยแพร่วันที่ : 19 ตุลาคม 2566 | เปิดอ่าน : 6
ประกาศ ก.อบต.จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี สำหรับพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2566 | เปิดอ่าน : 9
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประกาศเรื่องในราชกิจจานุเบกษา พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2566 | เปิดอ่าน : 6
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข อัตรา และวิธีการจ่ายค่าตอบแทนการขอยืมตัวข้าราชการมาช่วยปฏิบัติงานชั่วคราว พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2566 | เปิดอ่าน : 8
แผนปฏิบัติการป้องกันควบคุมโรคติดต่อในเด็กและโรคโควิด 19 ในสถานศึกษา ระยะ 5 ปี พ.ศ.2566-2570
เผยแพร่วันที่ : 18 สิงหาคม 2566 | เปิดอ่าน : 11
ข้อกำหนดว่าด้วยกระบวนการรักษาจริยธรรม กลไก การบังคับใช้ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น
เผยแพร่วันที่ : 21 กรกฎาคม 2566 | เปิดอ่าน : 8
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 14 กรกฎาคม 2566 | เปิดอ่าน : 13
คำวินิจฉับศาลรัฐธรรมนูญ ที่ 5/2566 กรณีพระราชบัญญัติเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 มาตรา 50(21) ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 26 วรรคหนึ่ง หรือไม่
เผยแพร่วันที่ : 14 กรกฎาคม 2566 | เปิดอ่าน : 11
คู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริตสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เผยแพร่วันที่ : 14 กรกฎาคม 2566 | เปิดอ่าน : 11
คู่มือการอนุมัติ อนุญาตขอใช้พื้นที่จากส่วนราชการ (ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ.2565)
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2566 | เปิดอ่าน : 12
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวนและการลงโทษทางวินัย(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 4 กรกฎาคม 2566 | เปิดอ่าน : 13
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายก รองนายก ประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา เลขานุการนายก และเลขานุการสภา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2566 | เปิดอ่าน : 10
หลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองท้องส่วนท้องถิ่น
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2566 | เปิดอ่าน : 12
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบลที่ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2566 | เปิดอ่าน : 9
แนวทางการดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาของประชาชนในชุมชนและท้องถิ่น
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2566 | เปิดอ่าน : 13
คู่มือพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับปรับปรุง)
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2566 | เปิดอ่าน : 13
หลักเกณฑ์-เงื่อนไข-อัตราและวิธีจ่ายเงินประจำตำแหน่งของพนักงานส่วนตำบล-พ.ศ.-2566
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2566 | เปิดอ่าน : 13
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจ่ายเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (เพิ่มเติม)
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2566 | เปิดอ่าน : 7
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี-(ฉบับที่-2)-พ.ศ.-2566
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤษภาคม 2566 | เปิดอ่าน : 19
ประกาศหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินภาษีให้แก่ อปท.
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2566 | เปิดอ่าน : 19
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : 12
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2) พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : 15
คู่มือการจัดทำและการปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2567-2569
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : 22
พระราชกฤษฏีกาลดภาษีสำหรับที่ดินสิ่งปลูกสร้างบางประเภท (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : 18
องค์ความรู้ด้านการควบคุมมลพิษ การป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2566 | เปิดอ่าน : 12
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2566 | เปิดอ่าน : 14
คู่มือแนวทางการระงับเหตุไฟไหม้ในสถานที่ฝังกำจัดขยะมูลฝอย
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2566 | เปิดอ่าน : 13
แนวทางปฏิบัติในการเร่งรัดการปฏิบัติงานตามสัญญาและการกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิยื่นข้อเสนอ
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2566 | เปิดอ่าน : 14
คู่มือการสร้างและประเมินพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2566 | เปิดอ่าน : 16
คู่มือสำหรับการทำแผนรับมือภัยพิบัติเพื่อคุ้มครองเด็กในภาวะฉุกเฉิน
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2566 | เปิดอ่าน : 17
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2566-2570)
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2566 | เปิดอ่าน : 21
ประกาศ ก.อบต.จ.นม. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2566 | เปิดอ่าน : 18
ประกาศ ก.อบต.จ.นม. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2566 | เปิดอ่าน : 18
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การสอบสวนโรคและการรายงานการสอบสวนโรค จากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2565
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2566 | เปิดอ่าน : 12
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การออกคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ กรณีที่ผู้รับคำสั่งจากพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง ตามมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2565
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2566 | เปิดอ่าน : 20
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การออกคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพ และโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2565
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2566 | เปิดอ่าน : 21
แผนเฉพาะกิจเพื่อการแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง ปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2566 | เปิดอ่าน : 21
ประกาศคณะกรรมการควบคุมอาคาร เรื่อง การนำกฎกระทรวงกำหนดประเภทหรือขนาดของอาคารและมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2563 มาใช้บังคับการควบคุมอาคาร ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ.2565
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2566 | เปิดอ่าน : 25
แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2565
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2566 | เปิดอ่าน : 17
คู่มือปฎิบัติตามโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2566 | เปิดอ่าน : 24
คู่มือปฎิบัติโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกลดภาวะคลอดก่อนกำหนด
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2566 | เปิดอ่าน : 21
มาตรการป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย ปี พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2566 | เปิดอ่าน : 18
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท. ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2566 | เปิดอ่าน : 20
แผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2566 | เปิดอ่าน : 16
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2566 | เปิดอ่าน : 18
แนวทางปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน ระยะที่ 2 (พ.ส.2566-2570)
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2566 | เปิดอ่าน : 11
มาตรการการดำเนินการกรณีข้าราชการฝ่าฝืนจริยธรรมหรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนและข้อกำหนดจริยธรรมของส่วนราชการ
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2566 | เปิดอ่าน : 14
หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติ
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2566 | เปิดอ่าน : 16
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ สำหรับผู้สูงอายุที่มีสิทธิแต่ยังไม่ได้รับเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2566 | เปิดอ่าน : 19
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำตราเครื่องหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2566 | เปิดอ่าน : 14
ซักซ้อมขั้นตอนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศง 2566
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2566 | เปิดอ่าน : 14
คู่่มือแนวทางการปฏิบัติการเข้าใช้งานระบบและสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับบัญชีราคาประเมินที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2565 | เปิดอ่าน : 21
ร่างคู่มือการบำรุงรักษาแหล่งน้ำขนาดเล็ก
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2565 | เปิดอ่าน : 16
แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครราชสีมา
เผยแพร่วันที่ : 10 ธันวาคม 2565 | เปิดอ่าน : 12
แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการทุจริตด้านการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2565 | เปิดอ่าน : 16
ข้อสั่งการแนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2565 | เปิดอ่าน : 19
แนวทางปฎิบัติเกี่ยวกับแนวเขต อปท.
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2565 | เปิดอ่าน : 16
คู่มือบำรุงทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤศจิกายน 2565 | เปิดอ่าน : 16
ข้อห้ามและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาวินัย
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | เปิดอ่าน : 12
ข้อบัญญัติ เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย พ.ศ.2552
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | เปิดอ่าน : 22
ข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2557
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | เปิดอ่าน : 26
คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | เปิดอ่าน : 19
คู่มือการปฏิบัติงานกองสวัสดิการและสังคม
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | เปิดอ่าน : 20
คู่มือปฎิบัติงานจัดเก็บรายได้ กองคลัง
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | เปิดอ่าน : 17
คู่มือปฏิบัติงานกองช่าง
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | เปิดอ่าน : 15
การกำหนดจำนวนครั้งของประกาศการลาหรือมาทำงานสายเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2565 | เปิดอ่าน : 19
การกำหนดจำนวนครั้งของการลาหรือมาทำงานสายเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2566
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2565 | เปิดอ่าน : 14
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2565 | เปิดอ่าน : 16
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2565 | เปิดอ่าน : 20
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก พ.ศ.2564-2570
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 8
คูมือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2565 | เปิดอ่าน : 15
คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2565 | เปิดอ่าน : 13
คู่มือสำหรับผู้ใช้งานระบบข้อมูลกลาง(info)องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2565 | เปิดอ่าน : 15
คู่มือการปฏิบัติการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2565 | เปิดอ่าน : 16
คู่มือการใช้งานระบบ e-PlanNacc
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2565 | เปิดอ่าน : 15
คู่มือการปฏิบัติงานทะเบียนประวัติข้าราชการและพนักงาน อปท.
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2565 | เปิดอ่าน : 19
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2565 | เปิดอ่าน : 18
คู่มือมาตรฐานงานสาธารณสุขมูลฐาน
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2565 | เปิดอ่าน : 19
คู่มือมาตรฐานการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2565 | เปิดอ่าน : 22
คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลการใช้พลังงาน e-report
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2565 | เปิดอ่าน : 17
คู่มือการเปิดเผยข้อมูลราคากลาง ในระบบ e -GP
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2565 | เปิดอ่าน : 16
คู่มือใช้งํานระบบ e-GP กรณีจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2565 | เปิดอ่าน : 20
คู่มือการเข้ารับบริการและการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2559
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2565 | เปิดอ่าน : 14
คู่มือการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2565 | เปิดอ่าน : 20
คู่มือเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2565 | เปิดอ่าน : 18
คู่มือหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของ อปท.
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2565 | เปิดอ่าน : 15
คู่มือวินัยและการรักษาวินัย
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2565 | เปิดอ่าน : 14
คู่มือการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2565 | เปิดอ่าน : 15
คู่มือการจัดทำและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2565 | เปิดอ่าน : 17
คู่มือปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2565 | เปิดอ่าน : 14
คู่มือขั้นตอนการลงทะเบียนทางหลวงชนบท
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2565 | เปิดอ่าน : 14
คู่มือการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2565 | เปิดอ่าน : 17
คู่มือการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2529
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2565 | เปิดอ่าน : 16
คู่มือคำสั่งด้านบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2565 | เปิดอ่าน : 20
ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานพัสดุ
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2565 | เปิดอ่าน : 20
คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2565 | เปิดอ่าน : 13
คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2565 | เปิดอ่าน : 15
มาตรฐานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2565 | เปิดอ่าน : 20
มาตรฐานการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2565 | เปิดอ่าน : 16
แนวทางการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขในระดับพื้นที่
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2565 | เปิดอ่าน : 23
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการขอมีบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2565 | เปิดอ่าน : 17
คู่มือปฏิบัติงานการคลังท้องถิ่น
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2565 | เปิดอ่าน : 15
คู่มือการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัด อปท.
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2565 | เปิดอ่าน : 21
คู่มือหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนและขอความเป็นธรรม
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2565 | เปิดอ่าน : 20
คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2565 | เปิดอ่าน : 15
แนวทางการปฏิบัติงาน การขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2565 | เปิดอ่าน : 15
แนวทางการปฏิบัติงาน การขออนุญาตขุดดินถมดิน
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2565 | เปิดอ่าน : 20
คู่มือการควบคุมภายใน
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2565 | เปิดอ่าน : 22
การบริหารจัดการความเสี่ยง
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2565 | เปิดอ่าน : 18
การควบคุมภายใน
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2565 | เปิดอ่าน : 21
คู่มือปฏิบัติงานกองศึกษา อบต.จันทึก
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2565 | เปิดอ่าน : 24
คู่มือการปฏิบัติงานกองศึกษา อบต.จันทึก
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2565 | เปิดอ่าน : 22
ประกาศนโยบายการปฏิบัติราชการและเป้าหมายของ อบต.จันทึก
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2564 | เปิดอ่าน : 20
ประกาศการกำหนดจำนวนครั้งของการลาหรือมาทำงานสายของพนักงานจ้าง ประจำปี 2565
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2564 | เปิดอ่าน : 15
ประกาศกำหนดจำนวนครั้งของการลาหรือมาทำงานสายของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2565
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2564 | เปิดอ่าน : 14
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
เผยแพร่วันที่ : 20 สิงหาคม 2564 | เปิดอ่าน : 19
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2564 | เปิดอ่าน : 23
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2564 | เปิดอ่าน : 17
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2564 | เปิดอ่าน : 17
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2564 | เปิดอ่าน : 13
พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2500
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2564 | เปิดอ่าน : 16
พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2548
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2564 | เปิดอ่าน : 14
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2564 | เปิดอ่าน : 12
พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ(ฉบับที่ 9) พ.ศ.2547
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2564 | เปิดอ่าน : 19
พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จบำนาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน(ฉบับที่4) พ.ศ.2549
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2564 | เปิดอ่าน : 16
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2546
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2564 | เปิดอ่าน : 13
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก พ.ศ.2563
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2563 | เปิดอ่าน : 14