messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก language ร้องเรียนออนไลน์ public e-service contact_phone ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบล
จันทึก
อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
folder คู่มือประชาชนสำหรับติดต่อราชการ
การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2567 | เปิดอ่าน : 18
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2567 | เปิดอ่าน : 22
คู่มือการดำเนินคดีปกครองสำหรับประชาชน poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2566 | เปิดอ่าน : 25
การขอรับเงินเคราะห์ของฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2564 | เปิดอ่าน : 81
การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสงเคราะห์การฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2564 | เปิดอ่าน : 79
การสมัครเป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2564 | เปิดอ่าน : 81
การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสถานที่รับบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบำนาญ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2564 | เปิดอ่าน : 95
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2564 | เปิดอ่าน : 77
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2564 | เปิดอ่าน : 70
การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2564 | เปิดอ่าน : 72
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2564 | เปิดอ่าน : 73
การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2564 | เปิดอ่าน : 60
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจำกัด) บริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัด poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2564 | เปิดอ่าน : 84
การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2564 | เปิดอ่าน : 70
การรับชำระภาษีป้าย poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2564 | เปิดอ่าน : 84
การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2564 | เปิดอ่าน : 68
1ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการช่วยเหลือประชาชนของ อปท.รวม ฉบับที่1 และ2+ดำ+OK poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2564 | เปิดอ่าน : 81
การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2564 | เปิดอ่าน : 56
การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2564 | เปิดอ่าน : 68
การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2564 | เปิดอ่าน : 68
1 - 20 (ทั้งหมด 32 รายการ) 1 2