องค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก language ร้องเรียนออนไลน์ public e-service contact_phone ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน chat แบบสอบถามสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

องค์การบริหารส่วนตำบล
จันทึก
อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
folder คู่มือประชาชนสำหรับติดต่อราชการ
insert_drive_file คู่มือการดำเนินคดีปกครองสำหรับประชาชน
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file การขอรับเงินเคราะห์ของฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48
insert_drive_file การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสงเคราะห์การฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48
insert_drive_file การสมัครเป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48
insert_drive_file การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสถานที่รับบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบำนาญ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47
insert_drive_file การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50
insert_drive_file การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36
insert_drive_file การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48
insert_drive_file การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43
insert_drive_file การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44
insert_drive_file การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจำกัด) บริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัด poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53
insert_drive_file การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42
insert_drive_file การรับชำระภาษีป้าย poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53
insert_drive_file การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48
insert_drive_file 1ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการช่วยเหลือประชาชนของ อปท.รวม ฉบับที่1 และ2+ดำ+OK poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52
insert_drive_file การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46
insert_drive_file การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46
insert_drive_file การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47
insert_drive_file การขอเลขที่บ้าน poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52
insert_drive_file การขอเลขที่บ้าน กรณีทะเบียนบ้านชั่วคราว poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 73
1 - 20 (ทั้งหมด 30 รายการ) 1 2